Formacje cenowe gazu ziemnego

gazownik Wrocław

Mimo że rynek globalny zmierza w kierunku znacznie bardziej otwartego systemu cenowego, na całym świecie stosuje się różne metody określania ceny gazu ziemnego. Zjawisko to ma charakter regionalny. Oto kilka spośród nich:

Eskalacja cen ropy (OPE) Cena jest powiązana, zwykle poprzez cenę bazową i klauzulę eskalacji, z konkurencyjnymi paliwami, zazwyczaj ropą naftową, olejem napędowym i/lub olejem opałowym. W niektórych przypadkach można zastosować ceny węgla, podobnie jak ceny energii elektrycznej.

Konkurencja gaz na gaz (GOG) Cena jest określana przez wzajemne oddziaływanie podaży i popytu – konkurencja gaz na gaz – i jest przedmiotem obrotu w różnych okresach (dziennym, miesięcznym, rocznym lub innym). Handel odbywa się w centrach fizycznych (np. Henry Hub) lub w centrach hipotecznych (np. NBP w Wielkiej Brytanii). Prawdopodobnie pojawią się rozwinięte rynki terminowe (NYMEX lub ICE). Nie cały gaz jest kupowany i sprzedawany na podstawie cen krótkoterminowych i będą zawierały kontrakty długoterminowe, ale będą one wykorzystywać indeksy cen gazu do określenia np. ceny miesięcznej, a nie konkurencyjne indeksy paliwowe. Kategoria ta obejmuje również spot LNG, wszelkie ceny powiązane z cenami w hubach lub spotami, a także umowy dwustronne na rynkach, na których jest wielu kupujących i sprzedających.

Monopol dwustronny (BIM) Cena jest ustalana na podstawie dwustronnych rozmów i umów między dużym sprzedawcą a dużym nabywcą, przy czym cena jest ustalana na okres – zazwyczaj jeden rok. Może istnieć pisemna umowa, ale często jest to umowa na poziomie rządu lub przedsiębiorstwa państwowego. Zazwyczaj po co najmniej jednej stronie transakcji byłby jeden dominujący kupujący lub sprzedający, aby odróżnić tę kategorię od GOG, gdzie istnieje wielu kupujących i sprzedających handlujących dwustronnie.

Netback z produktu końcowego (NET) Cena otrzymana przez dostawcę gazu jest funkcją ceny otrzymanej przez kupującego za wytworzony przez niego produkt końcowy. Może się tak zdarzyć, gdy gaz jest używany jako surowiec w zakładach chemicznych, takich jak amoniak lub metanol, i jest głównym kosztem zmiennym przy wytwarzaniu produktu.

Regulacja: społeczna i polityczna (RSP) Cena jest określana lub zatwierdzana formalnie przez organ regulacyjny lub ewentualnie ministerstwo, ale poziom jest ustalany tak, aby pokryć „koszt usługi”, w tym odzyskanie inwestycji i rozsądną stawkę zwrotu.

Regulacja: poniżej kosztów (RBC) Cena jest świadomie ustalana poniżej średniego kosztu produkcji i transportu gazu, często jako forma dotacji państwowej dla ludności.

Regulacja: Koszt usługi (RCS) Cena jest świadomie ustalana poniżej średniego kosztu produkcji i transportu gazu, często jako forma dotacji państwowej dla ludności.

Brak ceny (NP) Wyprodukowany gaz jest albo dostarczany bezpłatnie ludności i przemysłowi, prawdopodobnie jako surowiec dla zakładów chemicznych i nawozowych, albo w procesach rafineryjnych i zwiększonego wydobycia ropy naftowej. Wytwarzany gaz może być powiązany z ropą i/lub cieczami i traktowany jako produkt uboczny.

Zdywersyfikowany sposób określania cen gazu jest z pewnością zaletą. Pozwala to na szybki rozwój tej dziedziny przemysłu oraz podnosi konkurencyjność na rynku. Istotne jest to dla takich przedsiębiorców jak gazownik Wrocław. Konkurencyjność na rynku to podstawa wolnego handlu oraz istotny punkt rozwoju usług. Szeroki wachlarz możliwych do wykonania usług zawiera również wykonanie instalacji gazowych przez wielu przedsiębiorców. Instalacje gazowe Wrocław to bardzo popularna usługa wśród odbiorców docelowych.